Bevezető

Dr. Király Attila Kristóf (a továbbiakban, mint „Szolgáltató”) a 2800 Tatabánya Köztársaság út 43.a. szám alatti fogorvosi rendelőben területi ellátási kötelezettség nélkül, társadalombiztosítás által nem támogatott fogorvosi járóbeteg-ellátást (a továbbiakban, mint „Szolgáltatás”) nyújt.

Az Egészségügyi szolgáltató, mint Adatkezelő a természetes személyek személyes és különleges (úgynevezett érzékeny adatait) kezeli.

Ide tartozó fogalmak:

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve- azonosítható természetes személy.
 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ, amellyel közvetett vagy közvetett módon azonosítható a természetes személy. Például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható; (GDPR rendelet 4. cikk 1. pontja)
 • Egészségügyi adat: természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat. Ideértve a személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat, amelyek információt hordoznak az egészségi állapotról
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit és az adatkezeléssel kapcsolatos érdemi döntéseket önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha két vagy több adatkezelő határozza meg a célt, eszközt, ők közös adatkezelőknek minősülnek. (GDPR rend. 26.cikk)
 • Adatfeldolgozó: aki az adatkezelő nevében személyes adatot kezel.
  Felelőssége: az adatkezelő felelős a jogszabályi követelményeknek (többek között GDPR) való megfelelésért és képesnek kell lennie ennek igazolására.
 • Különleges adat: Faji etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló adatok, valamint a természetes személyek genetikai, biometrikus adatai, az egészségügyi adatok és a szexualitásra vonatkozó adatok.

A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes és különleges adatok védelmét.

A rendelkezésére bocsátott személyes és különleges adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

Ha 18. életévét be nem töltött személy kívánja igénybe venni a Szolgáltatást, abban az esetben a törvényes képviselő (pl. szülő, gyám) hozzájárulására is szükség van. A törvényes képviselő hozzájárulása nélkül nem áll módunkban a fogászati kezelést végezi.  

A jelen tájékoztatóban határozzuk meg a Szolgáltatás igénybevétele és azok elvégzése miatt felmerülő személyes és különleges adatok kezelésével kapcsolatos elveket.  

 • Adatkezelő megnevezése
 • Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja
 • Adatkezelés jogalapja
 • Adatkezelés módja, helye, időtartama
 • Adatfeldolgozó, adattovábbítás
 • Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségek  

Adatkezelők

A fentiek alapján az Ön személyes adatait az alábbi cégek kezelik a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint:

 • Dr. Király Attila Kristóf (székhelye: 2890 Tata, Újhegyi út 23.; postacíme: 2890 Tata, Újhegyi út 23.;, adószáma: 56833171-1-31; telefonszáma: +36/30/333-0543;)

Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja

A Szolgáltatás nyújtása érdekében a Szolgáltató az Ön alábbiakban meghatározott személyes adatait kezeli:

 • név (családi és utónév)
 • lakóhely,
 • anyja születési neve,
 • születési idő,
 • lakcím,
 • TAJ szám,
 • telefonszám,
 • email cím.
 • milyen gyógyszereket szed? (antibiotikum, vérnyomáscsökkentő, gyógyszer szívbetegségre, véralvadásgátló, szteroid, nyugtató, gyógyszer csontritkulásra)
 • allergiás-e gyógyszerre?
 • visel szívritmusszabályozót?
 • dohányzik?
 • fogyaszt rendszeresen alkoholt?
 • volt/van-e családjában daganatos beteg?
 • volt/van-e daganatos betegsége?
 • kapott-e sugárkezelést?
 • várandós-e jelenleg?
 • szenved-e valamilyen betegségben? (szív-érrendszeri betegség, cukorbetegség, emésztőrendszeri, pajzsmirigy, tüdőbetegség, ízületi betegség, csontritkulás, vesebetegség, idegrendszeri betegség, fertőző betegség, szembetegség, vérzékenység, pszichiátriai betegség, immunhiány)
 • van olyan betegsége vagy panasza vagy bármi egyéb közlendője, amely itt nem volt felsorolva?

A fentiek kívül mivel egészségügyi szolgáltatást nyújtunk, így szükségszerűen sor kerül különleges adatok kezelésére.

Kérjük, hogy minden esetben valós és valódi személyes és különleges adatokat adjon meg. A megadott személyes és különleges adatok valódiságáért és valóságáért Ön felel. A jogszabályok által megengedett legszélesebb körben kizárjuk a felelősségünket a pontatlan, hiányos, vagy nem valós adatszolgáltatásból eredő károkért.

Tájékoztatjuk, hogy a fentiekben meghatározott minden adat megadása szükséges a Szolgáltatás nyújtásához. Amennyiben Ön valamely adatát nem adja meg, nem áll módunkban a fogászati ellátást elvégezni.

Adatkezelés jogalapja

A személyes és különleges adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján (olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél) kerül sor.

A fentiek azt jelentik, hogy a Szolgáltató és Ön között szerződés jött létre a fogászati szolgáltatás igénybevétele és annak nyújtása érdekében.

Az adatok megadása önkéntes, de a kezelési terv elkészítésének alapja, így megadása az Szolgáltató és az Ön között létrejövő együttműködés előfeltétele.

 Adatkezelés módja, helye, időtartama

Megadott személyes és különleges adatokat papír alapon, a 2800 Tatabánya, Köztársaság út 43.a szám alatt elzárt helyen őrizzük. Továbbá adatai a fogorvosi felhő alapú nyilvántartó szoftverbe (Dentalpocket, dentalpocket.com) is mentésre kerülnek, melyhez kizárólag a rendelő fogorvosai és szakdolgozói jelszó birtokában férnek hozzá.

Tájékoztatjuk, hogy a szerződésen alapuló adatkezelésre tekintettel Önt nem illeti meg a hozzájárulás visszavonásának joga, illetve ha Ön a személyes illetve különleges adatainak törlését kéri, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdésében meghatározott megőrzési időnek való megfelelés érdekében a Szolgáltatás igénybe vételéről kiállított számlát, és az azon szereplő személyes adatokat (név, lakcím) 8 (nyolc évig őrizzük meg, továbbá az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.) 30. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi dokumentációt 30 évig őrizzük meg, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételeket (így a fogsoráról esetlegesen készült röntgen felvételt) ugyanezen jogszabály 30. § (2) bekezdése alapján 10 évig őrizzük meg.  

A fentiek kívül amennyiben jogszabály, hatóság kötelez minket az Ön adatainak kiadására, úgy a hatóság kérésének eleget kell tennünk, egyéb esetben azonban az Ön személyes és különleges adatait nem továbbítjuk, nem adjuk ki – a fentiekben felsoroltakon kívüli – harmadik személynek.

Adatfeldolgozó, adattovábbítás

Megadott adatait a rendelőben dolgozó fogorvosok, fogászati asszisztensek kezelhetik. Fogtechnikus a munka azonosítása és egyéniesítése végett a szükséges fogazati státusz, valamint név és kor adatokat megkaphatja.

Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségek  

Személyes és különleges adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a Szolgáltató valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes és különleges adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jog.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes és különleges adatai hordozhatók, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük;
 2. nincs jogalapja az adatkezelésnek és jogszabály (törvény) sem kötelez bennünket annak kezelésére;
 3. tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 4. a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik;
 5. személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Felhívjuk figyelmét, hogy az anamnézis lapon megadott személyes és különleges adatait, valamint az Önt kezelő orvos(ok) által készített feljegyzéseket az Eüak. 30. § (1) bekezdése alapján 30 évig meg kell őriznünk, így azokat az Ön kérelmére sem tudjuk törölni.

Az esetlegesen készített képalkotó diagnosztikai eljárással készített felvételeket (röntgen felvételeket) az Eüak. 30. § (2) bekezdése alapján 10 évig kell megőriznünk, így azokat a felvételtől számított 10 éven belül az Ön kérelmére sem tudjuk törölni.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes és különleges adatainak kezelését, amennyiben

 1. úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes és különleges adatok nem pontosak; vagy
 2. a személyes és különleges adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3. személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 4. Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

A tiltakozás joga

Ön személyes és különleges adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat.  

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.